Fiske/Regler

Fiskekort – Norge

 

Sötvattensfiske kräver inte fiskekort, beroende på vilka fiskarter det handlar om. På vissa ställen behöver du dock tillstånd från fiskerättsinnehavaren.

Var och en över 16 års ålder som vill fiska lax, havsöring eller fjällröding måste betala en fiskeavgift. Den kan du betala via internet, på www.inatur.no/fiskeravgift, eller på postkontoren i Norge.

Restriktioner och kvoter

”Fånga och släpp” (catch and release) har blivit ett alltmer utbrett sätt att fiska. I vissa områden gäller, att så snart en fiskare fångat och tagit upp en fisk är hans eller hennes fiske avslutat för den dagen.

Fiskekort – Sverige

 

Fiskekort krävs vid fiske och det säljs av respektive fiskevårdsområde. Ta reda på och följ lokala bestämmelser. Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten.
I Eda kommun kan man köpa fiskekort på Morokulien Turistcenter. Inom Arvika kommun köper man fiskekort på Arvika Turistbyrå. I Torsby köper man fiskekort på Torsby Turistbyrå för södra delen och Sysslebäck Turistbyrå för norra Torsby.

Regler för fisket

Regler för fisket finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS). De innehåller en mängd bestämmelser, exempelvis om redskap för fritidsfisket. Det är förbjudet att fiska närmare än 100 meter från fasta fiskeredskap, exempelvis fiskodling.

Sportfiskarens etiska regler

Sportfiske är fiske med spö eller handlina, bedrivet för nöje och rekreation. Det bedrivs på sådant sätt att fiskaren hela tiden har kontroll över fiske och fångst.

Sportfiskaren ska:

*verka för försvar av natur och miljö samt efter förmåga stödja arbete till skydd för förbättring av fiskebestånden genom aktiv fiskevård.

*Före fisket skaffa sig kännedom om, och under fisket respektera gällande bestämmelser såsom fredningstider, fredningsområden, minimimått etc. Alltid förvärva erforderliga tillstånd att sportfiska.

*Använda de ur sportmässig synpunkt lämpligaste redskapen, hålla dem i gott skick samt utnyttja dem med det kunnande och omdöme som krävs för att fisken inte ska vållas onödig skada.

*Omedelbart avliva fångad fisk som skall behållas.

*Aldrig fånga mer fisk än den fiskande själv kan förbruka samt aldrig sälja sin fångst eller på annat sätt fiska i vinstsyfte.

*Genom kunnigt, sportsligt och hänsynsfullt fiske stärka sportfiskets anseende samt verka för kännedom om såväl sportfiskets stora rekreativa värden som de förpliktelser dess utövare har mot natur och miljö.