Naturbeskrivning

Finnskogens natur

Finnskogen vilar tryggt på gnejs och granit täckt av moränmassor i varierande tjocklek och varvas i vissa fall med hyperit. Hyperiten är rik på basiska mineraler vilket ger en frodig och artrik flora både i naturmiljöer och gårdsbrukares kulturlandskap. Många av de gamla gårdarna ligger på hyperit områden. Den sista istiden påverkade fördelningen av jordmassorna kraftigt. På vissa ställen ligger stora rullstensåsar, lämningar efter glaciala strömmar. Finare material blev avsatt som sedimentjord på den gamla havsbotten. Maringränsen i området ligger på 200 meter över havet. Medeltida jordbruksbosättningar var anknutna till dessa områden.

 

Foto-Böret Segolsson-Knutsson