Etappe 4

Abborhøgda

Abborhøgda med bygninger og rikt kulturlandskap, ble i 1994 rangert blant de ti mest verneverdige kulturlandskap i Norge, og det er drevet årlig slått siden slutten av 1980-tallet. Her finnes mange plantearter som er sjeldne i våre moderne kulturlandskap i dag. Abborhøgdas ti bygninger ble fredet i 2017, og Riksantikvarens formål med fredningen var å bevare anlegget som et bygnings- og kulturhistorisk viktig eksempel på en komplett skogfinsk gård. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør, samt en nyttehage og et tuntre, en rogn som har status som et hellig tre i skogfinsk kultur.  

I 2018 fikk Abborhøgda sammen med 5 andre kjerneområder i Finnskogen fått status som utvalgt nasjonale kulturlandskap i jordbruket. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har valgt ut områdene og sier i sin begrunnelse: «Områdene har store biologiske og kulturhistoriske elementer knyttet til finnebosettingen og oppfyller kriteriene for utvelgelse på en svært god måte.» Fire av de seks utvalgte kulturlandskapene ligger langs Finnskogleden. De øvrige tre er Furuberget, Possåsen og Gravberget. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve