Etappe 11

Gravberget

Gravberget gård ble først ryddet av skogfinner. De første finnene som bosatte seg og ryddet i Gravberget i 1656 var brødrene Anders og Johan Liitaunen. De kom fra Gestickland i Sverige hvor de var født av finske foreldre.  I tillegg til disse fastboende finnene, var det mange såkalte løsfinner som hadde tilhold i Gravberget. Men de hadde ikke noe bygslingsbrev og ble nærmest å betrakte som tjenestefolk til familiene Liitaunen. Men også disse satte opp sine egne hus og begynte å opparbeide noe jord. Ved finnemanntallet i 1686 var 55 finner bosatt i Gravberget. 

På midten av 1800-tallet og fram tid rundt 1970 årene har skogsdrift bidratt til å utvikle bygden. I den utviklingen har Gravberget Gård vært et naturlig sentrum. Gården ble bygd av Kiær-familien med partnere i årene 1858-60 som bestyrerbolig og administrasjonsgård for de veldige skogstrekningene de nylig hadde overtatt i området. Dette ble etter hvert en del av Borregårds skoger. 

I dag er skogene overtatt av Statsskog og Gravberget Gård med 75 mål jord er i privat eie og drives som en overnattings- og opplevelsesbedrift med fokus på lokalmat.  

I 2018 fikk Gravberget sammen med 4 andre kjerneområder i Finnskogen status som utvalgt nasjonale kulturlandskap i jordbruket. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har valgt ut områdene og sier i sin begrunnelse: «Områdene har store biologiske og kulturhistoriske elementer knyttet til finnebosettingen og oppfyller kriteriene for utvelgelse på en svært god måte.» Fire av de seks utvalgte kulturlandskapene ligger langs Finnskogleden. De øvrige tre er Abborhøgda, Furuberget og Possåsen. 

Informasjon

På denne etappen kan du også oppleve