Om dyr og planter

Finnskogen har et av landets rikeste utvalg av dyreliv, og er innlemmet i forvaltningssonen for ynglende ulv, noe som innebærer at i dette området skal ulven og de andre store rovdyrene ha et fristed.

Bjørn 

Selv om den norske bestanden av bjørn var regnet som nær utryddet, med unntak av et par dyr i Vassfaret, har det nok alltid ruslet noen bjørner i grensetraktene mot Sverige. Den siste bjørnen som er felt på Våler Finnskog, ble skutt under elgjakt i oktober 1993, og det er felt bjørn i et rovdyrsikkert hegn på Grue Finnskog i 2015. I dag er det en liten, men stabil bestand av bjørn i Hedmark, og det ble født 2 bjørnunger i et hi langt øst i Risberget vinteren 2015/16. De som drev med sau øst på skogen, mistet gjerne et dyr om våren til en sulten bjørn, og fikk den muligheten tok den gjerne en sau før den gikk i hi på høsten. 

 

Jerv 

Jerven var opprinnelig et skogsdyr, men ble fordrevet med jakt og forfølgelse til høyfjellet på 1800 tallet. I dag ser vi at jerven igjen er på vei til å bli etablert i skogene øst på Finnskogen. En årsak til dette er reetableringen av ulv i dette området. Jerven kan ta rådyr og elg-kalver, men livnærer seg for en stor del av åtselrester etter ulvens predasjon på byttedyr, særlig da elg. Det har i de siste årene vært født jervekull i Elverum, Våler, Åsnes og Trysil. Hannjerven bruker store områder som sitt revir, og DNA er funnet fra samme jerv både i Våler og langt inne i de svenske skoger. 

 

Ulv 

Ulven ble lenge sett på som en «villmarks- art», men vi vet i dag at dette ikke er riktig. Den kan leve i svært fragmenterte landskap, og nær steder hvor det bor folk. Ulv i flerbrukslandskapet kan ofte bety konflikter. De som brukte utmarka til beite for sau øst i Våler, ble fratatt beiteretten ved opprettelsen av ulvesona i 2004.  Ulvens effekter på elgbestander er noe som opptar mange, og lokalt har elgbestanden hatt markant tilbakegang i ulverevir. Finnskog er i dag berørt av flere ulverevir, fra Halden I sør til Trysil I nord. 

 

Gaupe 

Det har alltid vært en god bestand av gaupe i skogene øst på Finnskogen, men før fredninga i 1992 var bestanden kraftig redusert. Et par tunge snø- vintre på 1960 tallet førte til at gaupa nesten forsvant helt fra skogen lengst øst, da rådyrstammen som var hovednæringa til gaupa, kollapset. Men det var og er enda en del gauper nede i skogen nær bygda. Oppfølging av bestanden viser at det i dag bare er noen få ynglinger av gaupe i Glomdalsregionen. 

 

Kongeørn 

Det har aldri vært noen stor bestand av kongeørn på Finnskogen, men de gamle kunne fortelle om et og annet reir som ble fjernet for å hindre etablering av denne kroknebben som var regnet som et av de “rovdyra” man ønsket fjernet fra norsk natur på 1800 tallet. I dag ser det igjen ut til at kongeørn bestanden er på vei opp i skogstraktene øst på Finnskogen, noe som delvis skyldes god mattilgang gjennom ulvens predasjon på elg. Åtsler er en viktig del av vinterdietten for kongeørn. I de siste to årene har det hekket kongeørn på grensa mellom Våler og Elverum. 

 

Storfugl

Finnskogen har en av verdens beste skogsfuglbestander, og her finnes blant annet en av de mest ettertraktede troféarter i Europa; Storfuglen. Den ruver om kongen blant verdens 24 hønsefuglearter og den tror også at den er skogens konge. Hver storfugl bruker normalt fra 30-90 kvadratkilometer i løpet av året.

Natur

Det er ikke bare et rikt dyreliv Finnskogen har å by på, men også ekstraordinære naturopplevelser.
Finnskogen hviler trygt på gneis og granitt dekket av morenemasser av varierende tykkelse og er i noen tilfeller ispedd hyperitt. Hyperitt er rikt på basale mineraler, som gir en frodig og artsrik flora både i naturlige miljøer og bøndenes kulturlandskap. Mange av de gamle gårdene ligger på hyperitt-områder. Den siste istiden påvirket fordelingen av jordmasser sterkt. Noen steder er det store småsteinrygger, rester etter isstrømmer. Finere materiale ble avsatt som sedimentjord på den gamle havbunnen. Marinegrensen i området ligger 200 meter over havet. Middelalderens jordbruksoppgjør var knyttet til disse områdene.